„System profilowania i segmentacji klientów na podstawie ich zachowań w oparciu o sztuczną inteligencję oraz naukowe metody wyznaczania wartości dla klientów firmy Le Collet”

Zakres projektu obejmuje opracowanie innowacyjnego, informatycznego systemu do określania typów klientów ze względu na profil oraz ze względu na segment w oparciu o algorytmy machine learning oraz naukową metodę określania wartości klientów – RFM Powstała w ramach projektu technologia zostanie zaimplementowana w serwisie Le Collet i pozwoli na spersonalizowanie działań sklepu przez profilowanie i segmentację klientów oraz dopasowanie na tej podstawie działań ekosystemu strony Internetowej. Wnioskodawca przewiduje, że wdrożone prototypowe rozwiązanie zwiększy wpłynie na wzrost liczby użytkowników usług serwisu lecollet.pl minimalizując koszty stałe i usprawniając późniejszy proces tworzenia reklam remarketingowych.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I 

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Beneficjent: Le Collet Maja Bohosiewicz-Kwaśniewska, Tomasz Kwaśniewski S.C.

Całkowita wartość projektu: 328 440,00 zł

Wartość dofinansowania: 226 970,73 zł

Okres realizacji: październik 2019 – czerwiec 2020