Zásady ochrany osobních údajů a Zásady používání souborů cookie

Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ A COOKIES


Internetový obchod LeCollet provozovaný na webových stránkách lecollet.pl vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil respekt k vašemu soukromí a ochranu poskytovaných informací a osobních údajů při používání webových stránek a nákupech v obchodě a za tímto účelem podniká veškerá nezbytná opatření.
Používání webových stránek a internetového obchodu pod jménem LeCollet na lecollet.pl znamená souhlas s prezentovanými podmínkami

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ a ZÁSADY COOKIES.
§ 1
Tyto Zásady ochrany osobních údajů a Zásady používání souborů cookie definují pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů poskytnutých uživateli a soubory cookie, jakož i další technologie objevující se na webových stránkách LeCollet.pl a v internetovém obchodě LeCollet.
§ 2 KDO JE SPRÁVCE ÚDAJŮ?
Správcem webových stránek a osobních údajů poskytnutých v rámci nich je LECOLLET MAJA BOHOSIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,ul. Progi 1/14, 00-634 Varšava, KRS: 0000961736, NIP 7010832970, e-mailová adresa: info@lecollet.pl , telefon: +48 573 247 644.
§ 3 ZABEZPEČENÍ DAT
Osobní údaje uživatelů jsou uchovávány a chráněny s péčí řádného hospodáře v souladu s interními postupy Správce. Správce zpracovává údaje Uživatelů za použití vhodných technických a organizačních opatření, která splňují požadavky obecně platných právních předpisů. Tato opatření mají především chránit osobní údaje před ztrátou, porušením integrity dat a přístupem neoprávněných osob. K údajům mají přístup pouze oprávněné osoby, které jsou povinny údaje uchovávat v tajnosti, nebo subjekty, kterým bylo zpracování údajů zpřístupněno nebo svěřeno na základě zákonného ustanovení nebo smlouvy.
§ 4
Správce si vyhrazuje právo na změny Zásad ochrany osobních údajů. Důvodem změn může být vývoj internetových technologií, změny obecně platných právních předpisů nebo vývoj webových stránek např. pomocí nových nástrojů Správcem. Aktualizace zásad bude na stránce označena.


 • 5 ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD

  Účelem zpracování údajů je uzavření a plnění smlouvy o prodeji zboží nebo služeb, jejichž jste smluvní stranou, nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy a po něm, včetně: poprodejního servisu, poskytování elektronických služeb, vyřizování různých oznámení a stížností, newsletter, informace o dostupnosti produktu, nabídce, ale i průběžný kontakt s vámi ve výše uvedeném rozsahu.
  Osobní údaje uživatele jako jsou: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, daňové identifikační číslo,  dobrovolně poskytnuté na Webových stránkách Správce mohou být zpracovávány pro následující účely a právní důvody:
  plnění služby nebo plnění uzavřené smlouvy, zaslání nabídky na žádost Uživatele - dle čl. 6 sec. 1 lit. b GDPR (nutnost uzavřít a/nebo splnit smlouvu nebo přijmout opatření na žádost);
  vystavení faktury, vyúčtování a plnění dalších povinností podle daňového zákona v případě objednávek v Internetovém obchodě nebo jiných produktů a služeb - dle čl. 6 sec. 1 lit. c GDPR (povinnost vyplývající ze zákonných ustanovení);
  projednávání stížností nebo nároků souvisejících se smlouvou - dle čl. 6 sec. 1 lit. b GDPR (nezbytnost uzavření a/nebo plnění smlouvy) a podle čl. 6 sec. 1 lit. c GDPR (povinnost vyplývající ze zákonných ustanovení);
  zjišťování, vyšetřování nebo obrana proti nárokům - podle čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR (oprávněný zájem správce);
  poskytnutí slevy, informování o akcích, nabídkách Správce nebo subjektů s ním spolupracujících - dle čl. 6 sec. 1 lit. GDPR (souhlas);
  telefonický kontakt ve věcech souvisejících s poskytováním služby - dle čl. 6 sec. 1 lit. b GDPR (nezbytnost uzavření a/nebo plnění smlouvy);
  archivní a evidenční účely, za účelem zajištění informací použitelných k prokázání skutečností - dle čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR (oprávněný zájem správce);
  používání cookies na Webu a jeho podstránkách - podle čl. 6 sec. 1 lit. GDPR (souhlas);
  analytické, spočívající mimo jiné v analýze údajů shromažďovaných automaticky při používání webové stránky, včetně souborů cookie, např. soubory cookie Google Analytics, Facebook Pixel - podle čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR (oprávněný zájem správce);
  správa webových stránek Správce - dle čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR (oprávněný zájem správce);
  průzkumy spokojenosti s nabízenými službami, řízení kontaktu s Uživatelem - dle čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR (oprávněný zájem správce);
  zasílání newsletteru - podle čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR (oprávněný zájem správce spočívající ve zpracování údajů pro účely přímého marketingu) a na základě zákona o poskytování elektronických služeb;
  provozování fanpage pod názvem lecollet na Facebooku, účtu pod názvem LE COLLET na Instagramu a interakce s uživateli – podle čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR (oprávněný zájem správce);
  přizpůsobení obsahu zobrazovaného na stránkách Správce individuálním potřebám a neustálé zlepšování kvality nabízených služeb - dle čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR (oprávněný zájem správce),
  přímý marketing adresovaný Zákazníkovi na vlastní produkty nebo služby nebo doporučené produkty partnerských subjektů - dle čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR (oprávněný zájem správce).
  § 6
  Poskytnutí údajů obsažených v kontaktním formuláři je dobrovolné, ale nezbytné a nezbytné pro nákup v obchodě, přihlášení k odběru newsletteru a upozornění.
  § 7 DOBY UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
  V souladu s platnými právními předpisy může Internetový obchod uchovávat vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelů, pro které jsou využívány. Vaše osobní údaje tak budou uchovávány po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy uzavřené s vámi, a po uplynutí této doby po dobu odpovídající době promlčení nároků vyplývajících ze smluv uzavřených s vámi a po dobu, po kterou je správce povinen k plnění zákonných povinností, včetně uchovávání účetních dokladů vystavených v souvislosti s Vámi uskutečněnými nákupy.
  § 8
  Údaje Uživatele budou předávány dalším subjektům, se kterými máme smlouvy o svěření osobních údajů a kterým údaje sdílíme na základě platných předpisů, včetně subdodavatelů, bank provádějících platby, kurýrních společností, Poczta Polska, subjektů hostujících (ukládajících) osobní údaje pro Správce subjekty zajišťující služby v oblasti provozu a podpory ICT systémů, poskytovatelé softwaru, poskytovatelé elektronické pošty, společnosti provozující mailingový systém, subjekty poskytující marketingové, účetní, právní a IT služby. Kromě toho mohou být vámi poskytnuté informace zpřístupněny příslušným veřejným orgánům, pokud to vyžadují platné zákony.
  § 9
  V Obchodě se používá profilování. Profilování spočívá v automatické analýze nebo prognózování chování dané osoby na webu Obchodu, např. přidáním konkrétního produktu do košíku, procházením stránky konkrétního produktu v Obchodě nebo analýzou historie nákupů uskutečněných v Obchodě. Správce může využívat profilování pro účely přímého marketingu v Internetovém obchodě. Efekt používání profilování v Obchodě může být např. upomínka na nedokončené nákupy, zaslání návrhu produktu, který může odpovídat zájmům nebo preferencím dané osoby. Každý se svobodně rozhodne, zda chce přijatou nabídku využít.
  Každý Uživatel obchodu má právo vznést námitku proti profilování, pokud by mělo negativní dopad na jeho práva a povinnosti.
  § 10
  PRÁVA UŽIVATELŮ
  V souvislosti se zpracováním údajů máte následující práva:
  právo získat informace o svých osobních údajích a přístup k nim,
  právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů, které jsou nesprávné nebo neúplné,
  právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů, pokud neexistuje zákonný důvod pro jejich další uchovávání,
  právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud zpochybníte naše právo je použít,
  právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce,
  právo požadovat přenos vašich osobních údajů k jinému správci, pokud je to technicky možné (dle zásad uvedených v čl. 20 GDPR),
  právo podat stížnost dozorovému orgánu - předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů
  právo být zapomenut, pokud další zpracování údajů nestanoví aktuálně platný zákon.
  Správce informuje, že tato práva nejsou absolutní a nevztahují se na všechny činnosti zpracování osobních údajů Uživatele.
  Pokud Uživatel souhlasil s konkrétní akcí, může být tento souhlas kdykoli odvolán. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování údajů, které bylo učiněno na základě souhlasu před jeho odvoláním.
  Za účelem uplatnění svých práv může Uživatel kontaktovat Správce na e-mailové adrese info@lecollet.pl. Odpověď bude poskytnuta nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení žádosti a jejího zdůvodnění, pokud nebude oprávněné tuto lhůtu prodloužit v souladu s GDPR.
  § 11 COOKIES
  Od okamžiku, kdy se Uživatel připojí na webovou stránku, začínáme používat soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory uložené na koncovém zařízení (počítači) uživatele webu po dobu jeho používání. Jejich účelem je zapamatovat si preference uživatele a shromažďovat statistické informace o používání webových stránek.
  Na webu lecollet.pl používáme následující typy souborů cookie:
  Cookies nezbytné pro fungování webové stránky - zodpovědné za správný chod klíčových procesů webové stránky, zejména procesu objednávání - jsou zodpovědné za zapamatování produktů, které byly umístěny v košíku uživatele, zachování stavu přihlášení uživatele při přechodu na další stránce webu. Blokování těchto souborů cookie může nepříznivě ovlivnit správné fungování webových stránek.
  Funkční cookies – ukládají uživatelem zvolená nastavení a umožňují personalizaci rozhraní, např. zapamatování údajů zadaných do formuláře při pohybu mezi stránkami webu, jazykovou verzi webu, vzhled webu.
  Cookies používané pro webovou analytiku – pomáhají nám porozumět tomu, jak návštěvníci web používají, díky čemuž je možné zlepšit fungování internetového obchodu. Slouží například ke shromažďování informací o tom, které stránky naši zákazníci nejčastěji navštěvují, odkud na náš web přicházejí a jaké funkce webu si nejčastěji volí. Používají se k činnostem, jako je sledování a vedení statistik o používání našich webových stránek, rozpoznávání a odstraňování chyb na našich webových stránkách, kontrola účinnosti reklam a práce na jejich správném výběru, testování funkčnosti a uspořádání našich webových stránek. Obchod také používá Google Analytics. Získává data, jako jsou zdroje a médium získávání návštěvníků Obchodu a způsob jejich chování na webu, informace o zařízeních a prohlížečích, ze kterých web navštěvují, IP a doména, geografická data a demografická data (věk, pohlaví) a zájmy. Akce prováděné v rámci používání kódu Google Analytics jsou založeny na oprávněném zájmu Správce vytvářet a používat statistiky, které pak umožňují zlepšovat služby Správce a optimalizovat Web.
  Cookies používané k zajištění bezpečnosti, například sloužící k odhalování podvodů v oblasti autentizace v rámci Obchodu.
  „Reklamní“ soubory cookie, umožňující poskytování reklamního obsahu Uživatelům více přizpůsobené jejich zájmům.
  Obchod využívá upozornění „web push“ z úrovně prohlížeče pro lepší komunikaci s Uživatelem a rychlejší doručování obsahu či nabídek. Obchod umožňuje souhlasit se zasíláním upozornění „web push“ z úrovně prohlížeče Uživatele.
  Při prvním vstupu na webové stránky musí uživatel souhlasit s cookies nebo provést jiné možné akce uvedené ve zprávě, aby mohl obsah webové stránky nadále používat. Používáním stránek souhlasíte. Pokud takový souhlas vyjádřit nechcete - opusťte web. Vždy můžete změnit nastavení svého prohlížeče, zakázat nebo odstranit soubory cookie. Záložka "nápověda" v prohlížeči Uživatele obsahuje potřebné informace.
  V každém případě může uživatel zablokovat instalaci cookies nebo smazat trvalé cookies pomocí příslušných možností webového prohlížeče. Blokování cookies může ovlivnit správné fungování některých procesů na webových stránkách a přizpůsobit je preferencím uživatele.
  Kromě cookies může Internetový obchod shromažďovat také údaje, které obvykle shromažďují správci internetových systémů v rámci tzv. cookies. protokoly nebo soubory protokolu. Informace obsažené v protokolech mohou mimo jiné zahrnovat: IP adresa, typ platformy a webového prohlížeče, poskytovatel internetu a adresa webové stránky, ze které jste na web přistupovali. Tyto údaje nebudou kombinovány s vámi poskytnutými osobními údaji.
  Cookies umístěné na koncovém zařízení Uživatele mohou využívat i inzerenti a partneři spolupracující s provozovatelem Obchodu.
  §12
  Webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Otevřou se v novém okně prohlížeče nebo ve stejném okně. Správce nenese odpovědnost za obsah poskytovaný těmito webovými stránkami.
  §13
  Pro používání webu Správce je nutné mít:
  Počítač, notebook nebo jiné zařízení s přístupem k internetu;
  Aktivní e-mailová schránka, která přijímá e-maily;
  Webový prohlížeč, který umožňuje prohlížet webové stránky;
  Software, který umožňuje číst obsah v prezentovaných formátech, např. pdf, video, mp3, mp4.

  §14
  Používání webových stránek zahrnuje zasílání dotazů na server, kde jsou webové stránky uloženy. Každý dotaz adresovaný serveru je uložen v protokolech serveru. Mezi protokoly patří např. IP adresa uživatele, datum a čas serveru, informace o webovém prohlížeči a operačním systému, který uživatel používá. Protokoly se ukládají a ukládají na server. Serverové protokoly slouží ke správě Webu a jejich obsah není sdělován nikomu kromě osob a subjektů oprávněných ke správě serveru. Správce nepoužívá protokoly serveru k jakékoli identifikaci Uživatele.
  §15
  Obsah prezentovaný na webových stránkách nepředstavuje odborné (např. vzdělávací) rady nebo pokyny a neodkazuje na konkrétní faktickou situaci. Pokud chce Uživatel získat pomoc v konkrétní záležitosti, měl by kontaktovat osobu oprávněnou takové rady poskytovat nebo Správce pomocí uvedených kontaktních údajů. Správce není odpovědný za použití obsahu obsaženého na Webu ani za jednání či opomenutí učiněná na jejich základě.
  Veškerý obsah zveřejněný na Webu podléhá autorským právům určitých osob a/nebo Správce (např. fotografie, texty, jiné materiály atd.). Správce nesouhlasí s kopírováním tohoto obsahu vcelku nebo zčásti bez jeho výslovného předchozího souhlasu.
  Správce tímto informuje Uživatele, že jakékoli šíření obsahu zpřístupněného Správcem představuje porušení zákona a může zakládat občanskoprávní nebo trestní odpovědnost. Správce může rovněž požadovat přiměřenou náhradu za hmotné nebo nehmotné ztráty v souladu s platnými předpisy.
  Správce nenese odpovědnost za použití materiálů dostupných na webu nezákonným způsobem.
  Obsah zveřejněný na Webu je platný ke dni jeho zveřejnění, pokud není uvedeno jinak.čeština